Обрасци од Управа за јавни приходи на Република Македонија

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 1209 пати
Датум на објава: 17/12/2013

Во прилог можете да ги превземете следните документи:

 

 1. Пријава за вработување во управа за јавни приходи.
 2. Даночен биланс на вкупен приход.
 3. Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи.
 4. Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност.
 5. Даночна пријава на данокот на додадена вредност.
 6. Барање за потврда за дадена донација/спонзорство.
 7. Извештај за дадена донација/спонзорство.
 8. Извештај за примена донација/спонзорство.
 9. Биланс на приходи и расходи.
 10. Годишна даночна пријава за утврдување на персоналeн данок на доход.
 11. Месечен даночен биланс.
 12. Годишен даночен биланс за персонален данок на доход.
 13. Барање за одобрување на код за идентификација.
 14. Барање за одложено плаќање на даночен долг.
 15. Пријава за регистрација на даночен обврзник.
 16. Книга за дневни финансиски извештаи.
 17. Барање за потврда за регистриран/нерегистриран даночен обврзник.
 18. Итна сметководствена книга.
 19. Пријава за регистрација на фискален систем на опрема.
 20. Пријава за престанок на регaстрација на фискален систем на опрема.
 21. Пријава за промена на фискален систем на опрема.
 22. Извештај за уплатениот данок по задршка.
 23. Известување за данокот на додадена вредност содржан во залихи на добра наменети за натамошна продажба пред регистрација за целите на ддв.
 24. Пропишани обрасци за субјектите од нефинансискиот сектор : Биланс на успех (вид на работа 450)