Обрасци од Централен регистар на Република Македонија

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 6186 пати
Датум на објава: 17/12/2013

Во прилог можете да ги превземете следните документи:

 

 1. ОБРАЗЕЦ ПО - Пријава за упис на основање на субјект во Трговскиот регистар и регистар на други правни лица.
 2. ОБРАЗЕЦ ПП - Пријава за упис на промена кај субјект во Трговскиот регистар и регистар на други правни лица.
 3. ОБРАЗЕЦ ЗП - Образец заверен потпис.
 4. Барање за евидентирање на работно време.
 5. Годишна сметка за правни корисници.
 6. Пријава за упис на статусна промена во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.
 7. Барање за издавање на информација ПЛ 3.
 8. Барање за издавање на документ за регистрирана дејност.
 9. Барање за издавање на потврди за учество на јавни набавки.
 10. Барање за објава на ликвидација.
 11. Барање за упис на основање на претставништво.
 12. Барање за упис на бришење на претставништво.
 13. Пријава за регистрација, промена или бришење на лизинг.
 14. Пропишани образец за субјектите од нефинансискиот сектор: Биланс на Состојба (вид на работа 450).
 15. Упис на ДОО.
 16. Упис на трговец-поединец
 17. Пропишани обрасци за субјектите од нефинансискиот сектор: Објаснувачки белешки (вид на работа 450)
 18. Посебни податоци за Државна евиденција за субјектите од нефинансискиот сектор и Друштвата за осигурување и реосигурување: Посебни податоци за државна евиденција (вид на работа 450)
 19. Посебни податоци за Државна евиденција за субјектите од нефинансискиот сектор и Друштвата за осигурување и реосигурување: Посебни податоци за државна евиденција (вид на работа 600)