Учество на Република Македонија во Заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 1500 пати
Датум на објава: 22/12/2013

Република Македонија учествува во Заедничката надворешна и безбедносна политика (ЗНБП) на Европската унија врз основа на својата политичка определба да ги сподели целите и приоритетите на оваа значајна заедничка политика на земјите-членки на Европската унија и пред членството во Унијата. Република Македонија, врз основа на идентични вредности на надворешно - политички план со Европската унија, на овој начин сака да даде свој придонес во промоцијата на мирот и стабилноста на глобален план и, колку што е тоа можно, и во изградба на мирот и пост - конфликтна стабилизација преку учеството во Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП) на ЕУ.

Во изминатите неколку години, Република Македонија остварува контиуниран напредок во подготовките за пристапување во рамките на Поглавјето 31 за Надворешната, безбедносна и одбранбена политика. Нашите напори се уредно признати од страна на Европската комисија. Во последниот Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во 2012, се констатира дека подготовките во областа на Надворешната, безбедносна и одбранбена политика се добро напреднати.

Учеството на Република Македонија во Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија е повеќеслојно.

Политичкиот дијалог во овој домен е формализиран преку состаноците на Советот за стабилизација и асоцијација Република Македонија-ЕУ на коишто редовно се дискутира за прашања од доменот на ЗНБП и се утврдуваат заеднички позиции во однос на актуелни прашања од меѓународната политика. Политичкиот дијалог се одвива и преку учеството на неформалните состаноци на министрите за надворешни работи на ЕУ; неформалните состаноци на министрите за одбрана на ЕУ, односно состаноците за политички дијалог меѓу ЕУ (Високиот претставник на ЕУ) и европските земји кои се членки на НАТО, а не се членки на ЕУ, како и земјите-кандидати за членство во ЕУ;  преку консултациите помеѓу ЕУ и земјите-кандидати во однос на мултилатерални прашања; како и преку учеството на редовните состаноци организирани од телата на Европската служба за надворешни работи (ЕСНР) кои се одговорни за ЗНБП/ЗБОП. 

За илустрација, Македонија во текот на изминатиот период, на покана на Високиот претставник на ЕУ за надворешни прашања и безбедносна политика Кетрин Ештон учествуваше на политичкиот дијалог со европските НАТО членки кои не се членки на ЕУ, како и на земјите кандидати за членство во ЕУ, како и на неформални состаноци на министрите за надворешни работи на земјите-членки на ЕУ. На состаноците се дискутираа теми како напредокот во воспоставувањето на Европската служба за надворешни работи, односите ЕУ-НАТО, развојот на воените капацитети на ЕУ, операцијата EUFOR Libya, мисијата EUFOR Althea во БиХ, Операцијата ATALANTA, одржувањето на воената вежба на ЕУ за управување со кризи MILEX 11, развојот на капацитетите за управување со кризи, како и прашања од заеднички интерес поврзани со случувањата во Авганистан, Пакистан и јужното соседство на Европската унија

Значаен аспект на соработката во доменот на ЗНБП е придружувањето на Република Македонија кон заедничките декларации, изјави и позиции на Европската унија. Советот на Европската Унија, во октомври 2003 година, врз основа на заклучоците на Самитот во Солун, усвои посебен документ за имплементација на одредбите на политичкиот дијалог и соработката меѓу ЕУ и земјите од Процесот за стабилизација и асоцијација (ПСА) во областа на ЗНБП. Врз основа на овој документ ЕУ ги поканува земјите од ПСА да се придружуваат кон декларациите/изјавите и заедничките позиции во врска со актуелни прашања од меѓународните односи. Покрај земјите од ПСА, на покана на Европската унија, кон декларациите се придружуваат и земјите од ЕФТА - Лихтенштајн, Исланд и Норвешка, членки на Европскиот економски простор, а во одредени случаи и други земји.

Република Македонија во изминатиот период, на покана на Европската унија, редовно се придружуваше кон декларациите, изјавите, заедничките позиции и обраќања на ЕУ, објавени од страна на ЕСНР или во рамките на меѓународните организации во кои Република Македонија е членка. Со прифаќањето на документите, Република Македонија во пракса се придружува кон ставовите на ЕУ за актуелните меѓународни прашања. Во одреден број на случаи, со прифаќањето на документите, особено во доменот на меѓународните рестриктивни мерки, Република Македонија презема обврска да обезбеди примена на конкретни мерки за нивна имплементација од страна на надлежните институции, најчесто Министерството за надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за финансии, Народната банка и други институции. Изминатиот период беше многу интензивен во контекст на придружување кон одлуки на Советот на ЕУ кои предвидуваат воспоставување на рестриктивни мерки кон трети земји во поглед на случувањата во Арапскиот свет. Во март 2011 год. беше усвен нов Закон за имплементација на меѓународни рестриктивни мерки којшто има за цел поефикасна примена на санкциите на ОН и автономните рестриктивни мерки на ЕУ. Во октомври 2011 беше воспоставено и Координативно тело за надзор на имплементацијата на меѓународни рестриктивни мерки, со кое претседава Министерството за надворешни работи.

Република Македонија, споделувајќи идентични цели со земјите-членки на Европската унија, во 2004 година отпочна и процес на придружување кон инструменти на Заедничката надворешна и безбедносна политика. Во оваа смисла, во ноември 2004 унилатерално се придружи кон принципите и критериумите на Кодексот на ЕУ за однесување при извоз на оружје (подоцна и кон Заедничката позиција на Советот 2008/944/CFSP од 8 декември 2008 за правилата за контрола на извозот на воена технологија и опрема). Врз основа на овој документ, Република Македонија доставува редовни годишни извештаи до Советот на ЕУ за извозот на оружје и воена технологија, кои потоа стануваат интегрален дел на годишните извештаи на ЕУ во поглед на имплементацијата на Кодексот и на Заедничката позиција на Советот 2008/944/CFSP. Во мај 2005 Владата на Република Македонија се придружи и кон Заедничката позиција за контрола на посредувањето во трговијата со оружје, а во јуни истата година и кон Програмата на ЕУ за превенција и борба против нелегалната трговија со конвенционално оружје. Со придружувањето кон овие инструменти, Владата пристапи и кон адаптирање на релевантната национална регулатива, со цел истата да ги отслика преземените обврски.

Република Македонија посветува особено внимание на зајакнувањето на административните капацитети, со цел успешно да одговори на обврските кои произлегуваат од учеството во ЗНБП. Во Министерството за надворешни работи функционираат одделенијата за Заедничка надворешна и безбедносна политика и за Контрола на оружјето, како важни организациони компоненти на ЗНБП.

Во областа на контролата на оружје и непролиферацијата, Македонија во континуитет превзема активности за реализирање на обврските кои што произлегуваат од релевантните конвенции. Македонија беше меѓу првите 30 земји кои што ја ратификуваа Конвенцијата за забрана на касетна муниција (Oslo Convention - CCM), со што придонесе за нејзиното влегување во сила. Македонија зазеде проактивна улога во спроведувањето на обврските кои произлегуваат од оваа Конвенција, посебно на чл. 6 кој се однесува на меѓународна соработка, и ги понуди своите капацитети за подобрување на регионалната соработка на полето на олеснување на уништувањето на одреден дел од складираната касетна муниција во регионот. Третиот редовен состанок (со присуство на делегација на Република Македонија) на Земјите потписнички на Конвенцијата за забрана на употреба на касетна муниција“ се одржа од 10-15.09.2012 година, во Осло.

Министерството за надворешни работи продолжува со праксата за подготовка на национални извештаи во однос на Кодексот на ЕУ за однесување при извоз на оружје, како и за спроведување на Акциониот план на ОН  за превенција, искоренување и борба против илегална трговија со мало и лесно оружје во сите негови аспекти. За планирање, следење и анализирање на состојбата со контрола на мало и лесно оружје и координирање на активностите на надлежните институции, формирана е Национална комисија за мало и лесно оружје.

Во однос на контролата на конвенционално оружје и стоки и технологии со двојна употреба, беа отпочнати активности за членство во Аранжманот Васенар. На 1 декември 2010, Македонија достави писмо за намера до Секретаријатот на Аранжманот Васенар и тогашниот претседавач, за зачленување во аранжманот, а на 25 февруари 2011 побара вклучување во програмата на Придружната група на Васенар Аранжманот (Wassenaar Arrangement Outreach programme), како меѓуетапа пред полноправното членство. Во рамките на предвидените активности за членство во Аранжманот, Македонија учествуваше на техничкиот брифинг наменет за државите кои не се членки на Васенар Аранжманот кој се оддржа во седиштето на Васенар во Виена на 15 јуни 2012 година. Паралелно, согласно предвидената динамика, се одвиваат и активности за членство на Република Македонија во Австралиската група и Групата на нуклеарни снабдувачи.

Македонија официјално ја поддржа иницијативата на Европската комисија за создавање на центри на извонредност за хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарни материали и постројки во регионот од Балканот до Кавказот, со писмо од страна на Министерот за надворешни работи на Република Македонија до ЕК на 2 јуни 2011 година. Предлог проекти на Македонија за CBRN центри на извонредност, исто така беа поднесени во почетокот на јуни. На покана на Европската Комисија, претставници од Министерството за надворешни работи и Министерството за одбрана учествуваа на Конференција за формирање на Регионален центар за управување со ризици и закани поврзани со хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарни материали и постројки за регионот од Балканот до Кавказот, која се одржа во Грузија, Тбилиси во февруари 2011 година. До крајот на 2012 година се предвидува основање на национално CBRN координативно тело

Во однос на областа за класифицирани информации продолжуваат активностите за потпишување на билатерални спогодби со бројни земји  за размена и заемна заштита на класифицирани информации. Во февруари 2012 година, Република Македонија ги прифати измените на Спогодбата во врска со безбедносните процедури за размена на класифицирани информации меѓу Република Македонија и Европската унија, кои беа воведени како резултат на стапувањето на сила на Лисабонскиот договор и воспоставувањето на нови институции на ЕУ..

Учество во Заедничка безбедносна и одбранбена политика

Од јули 2006 год, врз основа на одлуки на Собранието, Македонија учествува во воената операција на ЕУ во Босна и Херцеговина ALTHEA. Ова учество продолжува и во 2012, со 11 лица (10 лица во медицинскиот тим и едно лице помошник правен советник во Правната канцеларија на Командата на ЕУФОР).

Врз основа на декларираната определба за учество во борбените групи (БГ) на ЕУ во втората половина на 2012 Република Македонија учествува во Борбената група ЕУ БГ II/2012 во која учествуваат Германија (земја лидер), Австрија, Чешка, Ирска и Хрватска. Националниот контингент брои 150 лица воен персонал во состав: една пешадиска чета, штабен персонал во командата на силите, мешовито одделение за АБХО, тим за разузнавање, медицински техничар во медицинската чета Ниво-1 и национален елемент за поддршка. Контингентот е во потполна готовност за распоредување во текот на втората половина од 2012 година, доколку за тоа се укаже потреба и се донесат соодветни одлуки на ниво на ЕУ и Собранието на РМ.

На 29 октомври 2012 година беше потпишана Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската унија за воспоставување рамка за учество на Република Македонија во операциите на ЕУ за управување со кризи. Потпишувањето на ова Спогодба придонесува за натамошно развивање на партнерските односи во рамките на Заедничката безбедносна и одбранбена политика на Европската унија, во која Македонија активно придонесува преку учество во неколку мировни операции предводени од ЕУ, како и во развојот на нејзините борбени капацитети.

Во заклучок, учеството на Република Македонија во ЗНБП е важен инструмент за интензивирањето на политичкиот дијалог со ЕУ и еден од елементите при оценката на Европската комисија за исполнувањето на критериумите за членство во ЕУ. Воедно, придонесува за натамошно зајакнување на партнерските односи со ЕУ, што е особено значајно во процесот на европската интеграција.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.