Совет на Европа

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 336 пати
Датум на објава: 10/12/2013

        Советот на Европа е најстарата политичка, паневропска организација, основана во 1949 година со цел да се постигне поголемо единство меѓу нејзините членки. Советот се залага за почитување на човековите права, демократија и владеење на правото. Неговата цел е да ги негува политичката стабилност и стопанскиот и социјалниот напредок во 47-те земји-членки, кои опфаќаат над 800 милиони Европејци. Членството во Организацијата е отворено за сите европски држави што ги споделуваат истите вредности и го прифаќаат начелото на владеење на правото и можат и се подготвени да ги гарантираат демократијата и основните човекови права и слободи на своите граѓани.

 

Република Македонија стана членка на 9 ноември 1995 година. Република Македонија активно соработува со сите тела на СЕ (КПТ, Венецијанската комисија, ЕКРИ, Комесарот за човекови права, итн.) и интензивно ги исполнува своите обврски кои произлегуваат од членството во СЕ и Конвенциите на СЕ кон кои има пристапено. Во рамките на 16 годишната активна соработка на Република Македонија со Советот на Европа, претставниците на владините институции редовно и активно учествуваат во работата на Управните, Ад хок комитетите и Комитетите на експерти на Советот на Европа, чии состаноци се во функција на спроведување на меѓувладината програма на активности и хармонизирање на европските политики во сите сфери, освен одбраната.

 

Од мај до ноември 2010 година Република Македонија за првпат претседаваше со Комитетот на министри на СЕ. Во рамките на своето шестмесечно претседавање, Република Малкедонија даде максимален придонес во насока на промоција на вредностите и стандардите на Организацијата, како и за подобрување на нејзината политичка релевантност на меѓународната сцена. Приоритетите на македонското претседавање со Организацијата се однесуваа на засилувањето на заштитата на човековите права, јакнењето на интеграцијата со почитувањето на различноста и промоцијата на младинската соработка.