Преведувач Весна Гичова

Телефон: 043/420-037; 070/459-857

Град: Кавадарци