Преведувач Тања Трајкова

Адреса: Кавадарци

Телефон: 043/419-895; 070/537-451

Град: Кавадарци