Преведувач Венко Лазаров

Телефон: 070/213-066; 071/213-066

Град: Кочани