Преведувач Олга Минова

Адреса: с. Тркање, Кочани

Телефон: 033/291-538; 076/445-384

Град: Кочани