Корисници на Justiciа кои нудат пробоно услуги


ЕХО Едукативно-Хуманитарна Организација Штип

Веб сајт: www.eho-org.mk

E-Mail: info@eho-org.mk

Телефон: 032/384-143; 032/607-143

Град: Штип

Услуги: ЕХО со решение УП1.бр.11-761/11 на Министерството за правда на Р.М е овластено здружение за обезбедување на претходна правна помош.


Здружение за граѓанско општество 8-ми Септември - Скопје

E-Mail: osmiseptemvri.nvo@gmail.com

Телефон: 02/3149-548; 070/390-548

Град: Скопје

Услуги: Здружението „8-ми септември“ со решение на Министерството за правда на Р.М бр. 11-358 од 09.04.2014 година е овластено здружение за обезбедување на претходна правна помош


Лазар Лазаров

E-Mail: llazarov27@gmail.com

Телефон: 070788897


Македонско здружение на млади правници

Веб сајт: www.myla.org.mk

E-Mail: legalaid@myla.org.mk

Телефон: +389 2 3 220 870

Град: Скопје

Услуги: Македонското здружение на млади правници со решение на Министерството за правда на Р.М бр. 11-472 од 15.06.2011 година е овластено здружение за обезбедување на претходна правна помош


Младински културен центар – Битола

Веб сајт: www.mkcbt.org.mk

E-Mail: mkcbt@t-home.mk

Телефон: 047/233-020

Град: Битола

Услуги: Младински културен центар – Битола со решение на Министерството за правда на Р.М. бр. 11-571 од 11.07.2011 година е овластено здружение за обезбедување на претходна правна помош


Национален ромски центар

Веб сајт: www.nationalromacentrum.org

E-Mail: info@nationalromacentrum.org

Телефон: 031/427-558; 031/411-212

Град: Куманово

Услуги: Национален ромски центар со решение на Министерството за правда на Р.М БР. 11-471 од 03.06.2011год. година е овластено здружение за обезбедување на претходна правна помош


НВО Избор

Веб сајт: www.izborsr.com

E-Mail: borisgudev@gmail.com

Телефон: 075/495-473

Град: Струмица

Услуги: Здружението Избор Струмица со решение на Министерството за правда на Р.М УПП бр. 11-789/11 од 07.08.2013 година е овластено здружение за обезбедување на претходна правна помош


Ромска Организација за Мултикултурна Афирмација РОМА С.О.С. - Прилеп

Веб сајт: www.romasosprilep.org

E-Mail: romasosprilep@yahoo.com

Телефон: 048/429-328

Град: Прилеп

Услуги: Со решение бр.11-549/ од 11.07.2011 год. од Министерство за правда, Здружението РОМА С.О.С од Прилеп се стекна со овластување за давање на претходна правна помош согласно Законот за бесплатна правна помош