За нас

Justicia.mk е веб-страна создадена за правно информирање

Justicia.mk Ви ги нуди можностите за :
• Креирање на бесплатен профил (физичко или правно лице)
• Бесплатно превземање на разни материјали (обрасци, документи, тарифници, договори...)
• Да бидете во чекор со едукативните случувања во правната заедница
• Да бидете информирани за настаните во правниот свет
• Бесплатно превземање на публикации (домашни и странски)
• Креирање на анкети со статистички извештај
• Про-Боно правно советување
• Бесплатно пребарување низ регистарот на Justicia.mk

Мисија

Justicia.mk има мисија да стане секојдневна пребарувачка алатка за правно информирање на граѓаните

Цели

• Правно информирање
• Поголема транспарентност на правото
• Поголема транспарентност на правните субјекти во Р.М.
• Поголема транспарентност на државните институции во Р.М.
• Подобра комуникација во деловниот свет
• Едукативен центар
• Поврзување на физичките и правните лица

Порака од Justicia.mk

Приклучете ни се бесплатно и дневно следете ги содржините на Justicia.mk, вашата пребарувачка алатка за ваша информираност.

Одговорни уредници: hristijan@justicia.mk, stefan@justicia.mk

Маркетинг: marketing@justicia.mk

Контакт: info@justicia.mk